Historia

historia

Chcąc rzetelnie przedstawić początki Fundacji Małych Stópek, musimy sięgnąć kilkanaście lat wstecz i prześledzić dzieje szczecińskiego Marszu dla Życia, który był zaczynem dla późniejszych, prężnych działań Fundacji i nadal stanowi ich oś centralną.

Pierwsze kroki szczecińskich aktywistów Pro-life stawiane były w szczecińskim oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Ich najważniejszą inicjatywą, było zorganizowanie manifestacji na rzecz obrony ludzkiego życia. Pierwsze manifestacje Pro-life organizowane były od 2001 r. przez panią Agnieszkę Przybylską związaną ze Stowarzyszeniem. W kolejnych latach dołączyła do ich organizacji pani Joanna Szałata prowadząca Ośrodek „Z pomocą rodzinie” w szczecińskim oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Podejmowane inicjatywy stanowiły realną odpowiedź na apel św. Jana Pawła II, który w encyklice Evangelium Vitae o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego, ogłoszonej 25 marca 1995r. wołał do ludzkości: potrzebna jest powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia . Niewątpliwie działania szczecińskich obrońców życia ukierunkowane były na tworzenie i realizację tej właśnie strategii.

Pierwsza manifestacja Pro-life zorganizowana w 2001 roku zgromadziła kilkadziesiąt osób wspólnie modlących się w intencji obrony życia nienarodzonych w procesji od kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa do Bazyliki Archikatedralnej pod wezwaniem Św. Jakuba. W kolejnych latach, te skromne procesje przerodziły się w regularne Marsze dla Życia gromadząc już kilkuset uczestników.

Wartość tych inicjatyw jest nieoceniona. Oparte były na modlitwie i głębokiej wierze w wartość, konieczność i sens, tak niepopularnych w tych latach i miejscu wartości. Były one iskrą zapalającą coraz więcej serc ludzkich do włączenia się i spalania, dla dobra sprawy obrony wartości ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci.
Dynamiczny rozwój ruchu marszowego w Szczecinie oraz integracja środowiska Pro-life w latach 2006-2015

W roku 2006 do organizacji Marszu dołączył ks. Tomasz Kancelarczyk, asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Dzięki jego zaangażowaniu oraz strategii informacyjnej i promującej to wydarzenie, nastąpił przełom w ruchu marszowym w Szczecinie oraz w działaniach obrońców życia. Już w 2007 r. Marsz dla Życia w Szczecinie zgromadził ponad 2000 osób stając się tym samym największą tego typu manifestacją w Polsce. Tego roku wszystkie ruchy i stowarzyszenia katolickie z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej stanęły razem. Działania podejmowane przez ks. Tomasza przyciągnęły liczną młodzież, która bardzo ochoczo angażowała się w przygotowania oraz organizację Marszu. Dzięki tej wspólnej mobilizacji, był to pierwszy, naprawdę liczny Marsz dla Życia, który pokazał potencjał szczecińskich obrońców życia człowieka i zapoczątkował kolejne Marsze na tak dużą skalę.

Strategia ks. Tomasza współpracującego z panią Joanną Szałatą w organizacji działań Pro-life opierała się przede wszystkim na podkreśleniu, że Marsz sam w sobie nie jest celem. On jest jedynie momentem kulminacyjnym, do którego mają prowadzić całoroczne przygotowania oraz kształtowanie postaw społecznych w taki sposób, aby jak najwięcej osób chciało w publicznej manifestacji opowiedzieć się za wartością ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Właśnie z tego założenia i podejmowanych już w tych pierwszych latach działań, kilka lat później powstała Fundacja Małych Stópek.

Propozycje zmian w działaniach szczecińskich obrońców życia wysunięte przez ks. Tomasza, okazała się bardzo trafiona. Na czym one polegały?

Z jednej strony, wprowadził on bardzo szeroką kampanię informacyjną i promującą Marsz. Przygotowanie banerów, plakatów, ulotek, z czasem również reklam w autobusach, promocja na bardzo szeroką skalę wydarzenia w Internecie . Stworzenie swoistej kampanii reklamowej pozwoliło dotrzeć z informacją o tym wydarzeniu, do ogromnej rzeszy osób, zarówno tych, które chciały wziąć udział w samym przemarszu, jak i aktywnych działaczy, pragnących czynnie włączyć się w przygotowania Marszu oraz rozszerzać działalność Pro-life w Szczecinie.

Z drugiej strony, przygotowania do Marszu zostały rozciągnięte na cały rok szkolny i akademicki, tworząc tym samym specyficzny program formacyjny dla uczniów i studentów. Dzięki temu, powstała silna grupa wolontariuszy, którzy przez cały rok angażują się w przygotowania Marszu, ale również w inne działania Pro-life, które powstały na kanwie przygotowań marszowych. Jak to wygląda w praktyce? Na początku każdego roku szkolnego gronu katechetów i księży z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej przedstawiane są propozycje zaangażowania młodzieży w przygotowania do Marszu. Przygotowania służą nie tylko realnemu przygotowaniu tego wydarzenia, ale towarzyszy im również konkretna formacja w kierunku obrony wartości ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Do przygotowań fizycznych należą takie działania, jak malowanie flag, przygotowanie różańców na rękę przeznaczonych dla osób podejmujących Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, przepisywanie przez uczniów dokumentów papieskich na wielkie połacie materiałów, które zebrane ze wszystkich szkół, są zszywane w jedną całość. Dokumenty przepisywane przez młodzież, co roku związane są z hasłem Marszu, a przepisywanie wspólnie przez jedną klasę jednej strony dokumentu, stanowi wspaniałą okazję, do zapoznania uczniów z przedstawianą w nim tematyką. Działania te, odbywają się na zajęciach katechetycznych w szkołach, bądź na specjalnych spotkaniach dla wolontariuszy, tzw. „Nockach”, czyli wieczornych, a czasami całonocnych spotkaniach dla młodzieży organizowanych w Katolickim Stowarzyszeniu „Civitas Christiana” w Szczecinie. Wszystkie stworzone przez młodzież materiały wykorzystywane są podczas Marszu. Dzięki temu, zachęca on swoją kolorową i radosną formą, a osobom bezpośrednio zaangażowanym w ich tworzenie, daje poczucie bycia współorganizatorem tego wielkiego, marszowego dzieła.

Wspomnianym powyżej, ważnym elementem Marszu, jest jego hasło. Co roku tworzone przez młodzież, stanowi inspirację dla kierunku podejmowanych działań formacyjnych i promocyjnych.

W roku 2011, gdy działania obrońców życia zaczęły przybierać coraz większy zakres i – zgodnie z intencją organizatorów – znacznie wykroczyły poza przygotowanie samego Marszu, zaczęto rozważać stworzenie struktury formalnej ukierunkowanej wyłącznie na działania pro-life, odrębnej od Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, które ma znacznie więcej zadań, niż jedynie działania w tematyce obrony życia.

Podjęto inicjatywę powołania fundacji, która przejmie i będzie rozwijać podejmowane dotychczas oraz kolejne działania pro-life zbierając na nie fundusze. Istotne było przede wszystkim finansowanie przygotowania do Marszu dla Życia w Szczecinie oraz towarzyszącej mu całorocznej formacji.

Nazwę Fundacji zaczerpnięto od istniejącego w przestrzeni wirtualnej Bractwa Małych Stópek (BMS), które powołał do życia ks. Tomasz Kancelarczyk. Bractwo nie jest strukturą formalną, lecz inicjatywą zrzeszającą w sposób nieformalny w przestrzeni internetowej za pośrednictwem portalu społecznościowego (działającego od listopada 2010r.) oraz strony internetowej, kilkunastotysięczne grono obrońców życia z całej Polski, a także spoza jej granic, pragnących włączać się w działania Pro-life w przestrzeni wirtualnej. Bractwo Małych Stópek działa przede wszystkim poprzez komentarze artykułów, przekazywanie rzetelnych informacji, zbiórkę podpisów pod inicjatywami Pro-life, bądź wypełnianie ankiet. Wszystkie te działania ukierunkowane są na kształtowanie opinii publicznej i informowanie o wartości ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Nazwa Bractwa, a później Fundacji Małych Stópek, została zaczerpnięta od międzynarodowego symbolu obrońców życia na całym świecie – przypinki stópek dziecka w 11 tygodniu życia prenatalnego w jego naturalnych rozmiarach.

Fundacja Małych Stópek (FMS) w odróżnieniu od Bractwa, stanowi strukturę formalną. Powołana została do życia 5 kwietnia 2012 r. Prezesem Fundacji został główny inicjator i promotor działań Pro-life w Szczecinie, ks. Tomasz Kancelarczyk. Do grona Zarządu Fundacji włączyły się kolejne osoby, od lat zaangażowane w działania na rzecz obrony nienarodzonych: Paulina Rylksa oraz Sławomir Olędzki. Działania, które podjęła Fundacja związane były głównie z organizowaniem i współfinansowaniem Marszu dla Życia w Szczecinie oraz wszystkich przedstawionych powyżej przedsięwzięć. Dzięki hojności darczyńców, ich zaufaniu do powstałej organizacji i zaangażowanych w jej działania osób, z charyzmatycznym prezesem na czele, Fundacja mogła podejmować kolejne inicjatywy i coraz prężniej rozwijać te już istniejące.